For Excellence in Teaching

Metodika nastave i rada sa dvojezičnim učenicima: Cambridge Certificate in Teaching Bilingual Learners

Bilingvalna nastava je sve prisutnija u našim školama i napredne obrazovne institucije već koriste njene mogućnosti, dok pedagozi proučavaju pozitivne efekte koje ona može doneti kao sredstvo da učenici bolje usvoje gradivo različitih predmeta, tako i da to rade na stranom jeziku.

Program Metodika nastave i rada sa dvojezičnim učenicima kreiran je u cilju unapređenja nastavnog sistema i popularizacije bilingvalne nastave. Nastao u okviru Kembridž kvalifikacija za profesionalni razvoj (Cambridge PDQs), on svojom tradicijom polaznicima garantuje profesionlani autoritet i uvid u savremena znanja iz oblasti dvojezične nastave.

Zbog čega je važno uvođenje bilingvalne nastave?

Brosura_4Bilingvalna nastava je otvorila novo poglavlje u obrazovanju jer, pre svega omogućava našim učenicima da mogu spremni da nastave obrazovanje ili se zaposle u inostranstvu, pošto već vladaju ne samo predmetnim znanjima već i pojmovima na stranom jeziku.

Zadatak profesora i nastavnika je da učenicima približe svet znanja, a uz bilingvalan program daju svojim učenicima i sebi komparativnu prednosti u budućnosti. Program Metodika nastave i rada sa dvojezičnim učenicima otvoriće vam nove perspektive i daće vam priliku da poboljšate kvalitet svojih predavanja i zaposlite se u naprednim školama koje sve češće praktikuju bilingvalnu nastavu.

U mnogim sredinama u našoj zemlji, učenici su dvojezični i slušaju nastavu na nematernjem jeziku. Ovaj program će vam pomoći da bolje razumete način na koji oni razmišljaju i uče da bismo iskoristili ovaj potencijal za podsticanje znanja i stvaranje prilika za učenje i napredovanje.

Kome je program namenjen?

Ovaj program namenjen je svim profesorima i nastavnicima koji aktivno predaju u osnovnim i srednjim školama ili na visokoobrazovnim ustanovama.

Onima koji žele da budu predaju svoj predmet (ne sme biti strani jezik) koristeći neki strani jezik kako bi svoja predavanja prilagodili principima bilingvalne nastave.

Vi radite u školi, volite izazove, i smatrate da vaš predmet možete unaprediti kroz bilingvalnu nastavu? Ovo je program za vas.

Koja znanja i veštine ćete savladati u okviru programa Metodika nastave i rada sa dvojezičnim učenicima?

Ovaj program vam nudi nove perspektive za povezivanje nastave društvenih i prirodnih predmeta i nastave stranog jezika, kao prilike da mladi ljudi odmah usvoje termine koji će im trebati u budućnosti, a vama kao nastavniku nudi rešenja za praćenje razvoja i znanja dvojezičnih učenika. Bilingvalna nastava omogućava da učenik unapredi i specifična znanja iz predmeta, kao i jezičke veštine.

Steći ćete potrebna znanja i usavršiti svoje metode prenošenja znanja na biligvalan način po standardima koji su zastupljeni na Univerzitetu u Kembridžu, i imaćete priliku da jasno artikulišete i u praksi primenite sopstvena razmišljanja i ideje. Prilikom polaganja ćete pokazati da razumete značajne pojmove i principe, da umete da sagledate njihove prednosti i slabosti. Takođe ćete naučiti kako da evaluacijom sopstvene prakse nastavite usavšavanje i ubuduće, samostalno i u saradnji sa kolegama.

Plan i program

Program obuhvata tri modula:

U okviru programa Metodika nastave i rada sa dvojezičnim učenicima imate mogućnost da steknete sertifikat i diplomu. Nakon završenog prvog modula dobijate sertifikat, a ukoliko nakon toga završite drugi i treći modul, stičete pravo na diplomu.

Moduli

SERTIFIKAT

Modul 1: Načini podučavanja dvojezičknih učenika na dodatnom stranom jeziku


Prvi modul se sastoji iz 3 zasebne celine koje zajedno čine sveobuhvatno usavršavanje koje uključuje teorijske elemente i njihovu primenu u praksi:

1. Principi metodike dvojezične nastave

Upoznavanje polaznika sa principom i konceptom dvojezične nastave. Pitanja na koje ćete dobiti odgovore:

• Kako Zajednički evropski referentni okvir (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages) može da pomogne za odrađivanje nivoa jezičkih kompetencija vaših učenika?
• Koji su najčešći problemi kada učenici uče sadržaje iz različitih predmeta na novom jeziku i šta vi kao nastavnik možete da uradite da pomognete učenicima da napreduju i u savladavanju gradiva i u jezičkim veštinama?
• Koje su glavni elementi časa da bi se obezbedilo efikasno učenje i gradiva predmeta i strani jezik?

2. Podučavanje u dvojezičnoj nastavi sa fokusom na razumevanje sadržaja gradiva predmeta

Polaznici će imati priliku da:

• Planiraju čas koji podstiče razumevanje i usvajanje znanja;
• Izvedu čas koristeći strani jezik koristeći metode koje obezbeđuju lakše usvajanje gradiva;
• Formativno ocene napredak učenicika u odnosu na planirane ishode;
• Urade evaluaciju kako bi unapredili svoj rad u budućnosti.

3. Podučavanje u dvojezičnoj nastavi sa fokusom na aktivno učenje i produktivne jezičke veštine

Polaznici će proširiti znanja i imaće priliku da:

• Odaberu i prilagode materijale tako da stimulišu aktivno učenje i produktivne jezičke veštine
• Planiraju i izvedu čas koji objedinjuje gradivo predmeta i na unapređenje jezičkih veština
• Urade evaluaciju sa mentorom koji je posmatrao čas kako bi unapredili svoj rad u budućnosti.
DIPLOMA

Modul 2: Unapređenje refleksivne nastavne prakse kod nastavnika u dvojezičnoj nastaviU okviru drugog modula, polaznici će naučiti kako da kritično sagledaju svoju praksu i da osmisle i izvedu tematski niz časova koja su u skladu sa naučenim principima i integracijom sadržaja školskog gradiva i jezika u dvojezičnoj nastavi.

Korišćenjem različitih metoda, ovladaće veštinama koje su ključne za efikasno biligvalno učenje i učiniće svoja predavanja razumljivijim i zabavnijim, a da ujedno prate potrebe učenika i zahteve propisanog nastavnog plana.

Saznaće kako se u dvojezičnoj nastavi definišu i ističu ishodi, kako se stvara bezbedna atmosfera u odeljenju u kojoj su kulturološke razlike uzete u obzir, kako kada se podstiče timski rad, kao i kako da razviju autonomiju kod učenika kroz stilove učenja i pravilno postavljanje ciljeva za svaki segment časa.

Module 3: Analiza teorije i prakse u dvojezičnoj nastaviTreći i poslednji modul ovog programa odnosi se na evaluaciju svega što su polaznici naučili tokom prethodnih meseci, sa posebnim osvrtom na obrazovne teorije i situaciju u školama.

Na koji način će profesori nadograditi svoju praksu zavisi od njihove spremnosti da kritički analiziraju poznata znanja i nastavnu praksu, kako bi mogli da pruže potrebnu podršku dvojezičnim učenicima, unaprede dvojezičnu nastavu u svojoj sredini pomoću uspešne integracije sadržaja školskog gradiva i jezika na kome se nastava izvodi.

Različiti metodi i pristupi koji su naučeni tokom prva dva modula sada će doprineti dubljem razumevanju strategija za kvalitetnije dvojezično obrazovanje, jer će polaznici znati da analiziraju efekte tehnika koje koriste i znati njihove prednosti, kako bi izabrali pravi pristup u datom trenutku.

Šta dalje?

Nastavite da nadograđujete svoje znanje i sposobnosti. Po završetku ovog, upišite još jedan od tri preostala Kembridž programa i postanite profesor koji može da bira gde i kome će predavati.

Sa druge strane, možete izabrati i neki od kurseva koji omogućavaju svim nastavnicima da podignu kvalitet svojih predavanja na viši nivo. Fokusirajte se na oblast koja vas najviše zanima i zablistajte na tom polju.

Više o profesionalnim kursevima, seminarima i radionicama saznajte ovde.

Savremena gimnazija

Upis za 2016/17. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »